Rettslære

Tema: Erstatningsrett

Rettslære omhandler å arbeide med og ta stilling juridiske problemstillinger i ulike rettsområder som er aktuelle for oss, enten nå eller i løpet av livet. Noen eksempler på slike rettsområder er arbeidsrett, kjøpsrett, strafferett eller erstatningsrett.

Et eksempel på erstatningsrett kan sees i følgende nyhetsinnslag fra TV2, om Andrea (22) som er blind og møter utfordringer med el-sparkesykler. Klikk på linken for å se innslaget: https://www.tv2.no/v/1442298/

Oppgave 1: Begreper

Finn betydningen av de fem begrepene nedenfor og forklar hva de er med dine egne ord. Bruk gjerne en søkemotor, som f.eks. Google, for å finne et svar.

 • erstatningsansvarlig
 • subjektivt ansvar
 • forsett
 • uaktsomt
 • økonomisk tap
 • årsakssammenheng

Oppgave 2: Case - rettstvist

Den 15 august bestilte Geir Flatheim seg en ny Elsparkesykkelen av modell S200 fra ClassyWalk. Elsparkesykkelen ble flittig brukt av både Geir og de øvrige medlemmene av familien hans. Rolf, Geirs yngste sønn(13år) var etter hvert en meget ivrig bruker. Han brukte den til og fra skolen hver dag, og mange av medelevene ser ofte litt beundrende på han. En dag da han skulle tøffe seg litt ekstra i skolegården mister han kontrollen over sykkelen, og kjørte inn i Lektor Hansens bil som sto oppstilt på lærerens faste parkeringsplasser. Rolf har nylig arvet en del midler fra tante Olga.

Skadene ble taksert til 12000,- og Lektor Hansen krever at Rolf eller hans foreldre dekker skadene på bilen hans. Retningsgivende løsning.

Rettsspørsmålet som casen avdekker

 • Kan Rolf bli erstatningsansvarlig for skadene Hansen har fått?

For løse rettsspørsmålet må du ta stilling til følgende:

  • 1) Har Rolf handler med forsett (med vilje) eller uaktsomt ( har handlet på en unormal måte) ?
   • Her kan du bruke lovdata- Se lov om skadeserstatning § 1-1
  • 2) Er det handlingen årsaken til skaden?
  • 3) Har handlingen påført Hansen et økonomisk tap?
   • Her kan bruk lovdata – se lov om skadeserstatning § 4-1

Dersom vi kommer fram til ja på de tre overnevnte punktene vil svaret være at Rolf vil få et erstatningsansvar

Vedlegg

Se hva en advokat sier om skadeerstatningsregler

https://www.youtube.com/watch?v=LxwsLwsMnnw

Vedlegg: - utdrag fra skadeerstatningsloven av 1969

Kapittel 1. Ansvar i visse særlige forhold.

 • 1-1.(barns ansvar.)

Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

 • 1-2.(foreldres ansvar m.v.)
 1. Foreldre plikter å erstatteskade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindreskadeforvoldelse.
 2. Uansett egen skyld svarer foreldre forskade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkeltskadevolding.
0 Endret ved lover 13 feb 1976 nr. 1, 21 juni 1985 nr. 81, 12 mai 1995 nr. 21.

Kapittel 4. Erstatning for tingskade og annen formuesskade.

0 Kapitlet endret ved lov 21 juni 1985 nr. 81.
 • 4-1.(erstatningsutmålingen)

Erstatning for tingskade og annen formuesskade skal dekke den skadelidtes økonomiske tap.

0 Tilføyd ved lov 21 juni 1985 nr. 81.
Scroll to top